n°1 - mars


In overeenkomst met zijn statuten heeft het BIN tot opdracht :
"1° De studie of het ter studie uitgeven van de normalisatie op elk gebied ;
2° De centralisatie en de samenordening van de normalisatiewerkzaamheden in België ;
3° De verspreiding in de betrokken middens van de uitslagen der werkzaamheden ;
4° De samenwerking op het gebied van de normalisatie, met de gelijkaardige buitenlandse instellingen en de deelneming aan de werking van de internationale normalisatie-organismen ;
5° Tenslotte, door alle middelen en op de ruimste wijze, bij te dragen tot de praktische toepassing van de normalisatie of standaardisatie."
Om zijn opdracht te vervullen, richt het
BIN zélf commissies op die elk gelast zijn met de normalisatie van een bepaald onderwerp, zoals : siderurgie, non-ferrometalen, bouw, chemie, petroleum, cement, glas, steengroeven, textiel, hout, papier, gebakken aarde, keramiek, gas, centrale verwarming, tabak, veiligheid van speelgoed, ontleding van de zuivelprodukten, enz.
Daartoe doet het BIN beroep op zijn werkende leden maar ook op onafhankelijke experten in een bepaald domein.
Het wetsbesluit van 20 september 1945 betreffende de normalisatie voorziet in zijn artikel 10 dat de door de vereniging opgestelde normen door de Koning kunnen bekrachtigd worden en volgens het Koninklijk Besluit van 30 juli 1976 kunnen deze normen eveneens geregistreerd worden.
Bekrachtigde normen.- De teksten bestemd om door de Koning te worden bekrachtigd als norm worden vooreerst uitgewerkt in de vorm van een normontwerp door het BIN of door de gespecialiseerde instellingen die met het BIN medewerken. Zij zijn het resultaat van een eenparig akkoord in de bevoegde commissie of subcommissie die is samengesteld uit vertegenwoordigers van onder meer de producenten, de openbare besturen, de gebruikers, de universitaire, de wetenschappelijke, de technische en de handelsmiddens die belang hebben bij de voor te bereiden norm.
Het normontwerp maakt het voorwerp uit van een publiek onderzoek. Dit onderzoek wordt aangekondigd in het Belgisch Staatsblad en in de BIN-Revue en kan tevens in technische en handelspublikaties worden vermeld.
De definitieve tekst der normen wordt opgesteld door de bevoegde commissie en houdt, in de mate van het mogelijke rekening met de in de loop van het publiek onderzoek uitgebrachte adviezen.
De Staat en alle publiekrechterlijke personen kunnen de naleving van de door de Koning bekrachtigde normen verplicht stellen in de besluiten, de bestuursakten en bestekken bij eenvoudige verwijzing naar de aanwijzer dezer normen.
Geregistreerde normen.- Een norm die te registeren is door het BIN, is het resultaat van een eenparig akkoord in de bevoegde commissie die is samengesteld uit vertegenwoordigers van onder meer de procucenten, de openbare besturen, de gebruikers, de universitaire, de wetenschappelijke, de technische en de handelsmiddens die bij de betrokken norm belang hebben.
Het gaat om het aannemen van normen of publikaties van de gelijkaardige buitenlandse instellingen en van de internationale normalisatieorganismen.
Op de eerste bladzijde zijn de voornaamste termen die in de norm worden gebruikt, vermeld in het Nederlands, in het Frans en zo mogelijk in het Engels.
De Staat en de andere publiekrechterlijke personen, de privaatrechterlijke personen en de andere belanghebbendenbeschouwen zowel de door de Koning bekrachtigde normen als de door het BIN geregistreerde normen als regels van goed vakmanschap.info visites 256852

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française